1900 561 558
( 2000đ/phút )

Tướng

TƯỚNG TRONG HUẤN LONG

Thế giới trong Huấn Long tổng cộng có 4 phe. Nhưng đặc biệt gồm có 3 nhóm tướng chính thuộc 3 nước: Ngụy, Thục, Ngô, và nhóm tướng khác gọi là Quần Hùng.

Muốn sỡ hữu các tướng theo sở thích thì người chơi tính năng Chiêu Mộ TướngTranh Thái Thú, Mua trong Thương Nhân Thần Bí.

Nhóm tướng Ngụy  gồm 20 tướng, tướng nổi bật của Tào Ngụy có: Tào Tháo, Tuân Úc, Tư Mã Ý, Quách Gia.

Nhóm tướng Thục gồm 19 tướng, bộ tướng nổi tiếng của Thục có: Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân, Bàng Thống.

Một số tướng đặc trưng của Thục Quốc

Nhóm tướng Ngô gồm 19 tướng, những vị tướng đặc biệt của quân Đông Ngô có: Tôn Kiên, Chu Du, Tôn Quyền, Lỗ Túc….

Nhóm tướng Quần Hùng gồm 18 tướng: Lữ Bố, Tả Từ, Trương Giác, Công Tôn Toản,…

Mỗi vị tướng có phẩm chất, kỹ năng riêng biệt. Các tính năng có thể tăng sức mạnh cho tướng là:  Đột PháTăng PhẩmQuân ĐộiThiên MệnhTrang BịBộ Hoàng Đế (Nâng sức mạnh cho tướng chính), Đế Vương Lộ (Nâng phẩm chất tướng chính).

 

Xanh Dương > Tím > Cam > Đỏ > Vàng

App icon

Huấn Long

Tải game trên App Store Tải game trên Google PlayTải apk Tải apk