Quân Đoàn Tranh Bá

Bộ Event Tuần 23/01 - 30/01

Thời Gian: Từ 05h00 Ngày 23/01/2018 đến 4h59 Ngày 30/01/2018
Áp dụng cho Server : S1 Hỏa Long, S2 Tổ Long

Event Điều Kiện Phần Thưởng SL
Quà Đăng Nhập Đăng nhập 1 ngày Tìm nhanh 2
Chiêu Mộ Lệnh-Cao 1
Túi Vàng 1
   
Đăng nhập 2 ngày Túi Bổ Sung Thần Khí 3
Chiêu Mộ Lệnh-Cao 2
Túi Địa Chủ 1
   
Đăng nhập 3 ngày Túi Long Tinh Lv1 5
Đá Đột Phá 200
Túi Địa Chủ 2
   
Đăng nhập 4 ngày Túi Đá Lv3 24
Đá Thiên Mệnh 200
Mảnh Tướng Cam (1) 10
   
Đăng nhập 5 ngày Túi Hồn Tướng (Lớn) 1
Thẻ Dũng Khí 3
Túi Mảnh Tướng Cam 1
   
Đăng nhập 6 ngày Mảnh Thần Khí 200
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ 1
Rương Kim Kê 1
   
Đăng nhập 7 ngày Túi Tướng Cam-Nạp 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 1
Rương Kim Kê 3
   
Nạp Lần Đầu Nạp Tích Lũy lần đầu vào game Túi Tướng Cam 1
Tích Lũy Nạp Nạp Tích Lũy 50K VNĐ Đá Đột Phá 1000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao 2
Mảnh Tướng Đỏ (5)-Mưu 1
Nạp Tích Lũy 100K VNĐ Đá Đột Phá 1500
Chiêu Mộ Lệnh-Cao 2
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ 1
Nạp Tích Lũy 200K VNĐ Đá Đột Phá 2000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao 3
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ 2
Nạp Tích Lũy 500K VNĐ Đá Đột Phá 3000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao 5
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ 3
Nạp Tích Lũy 800K VNĐ Đá Đột Phá 5000
Túi Tướng Cam 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ 4
Nạp Tích Lũy 1000K VNĐ Đá Đột Phá 5000
Túi Tướng Cam 2
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 1
Nạp Tích Lũy 1500K VNĐ Đá Đột Phá 7000
Túi Quân Giới 5 10
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 5
Nạp Tích Lũy 3000K VNĐ Đá Đột Phá 10000
Túi Quân Giới 5 30
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 10
Nạp Tích Lũy 5000K VNĐ Túi Đá Thiên Mệnh (Lớn) 5
Túi Quân Giới 5 40
Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu) 1
Nạp Tích Lũy 7500K VNĐ Túi Đá Thiên Mệnh (Lớn) 15
Túi Quân Giới 6 50
Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Nạp Tích Lũy 10000K VNĐ Đá Thánh Võ 500
Đá Thánh Dực 500
Rương Tiến Cấp Không Linh 5
Nạp Mỗi Ngày  Nạp Tích Lũy 20K VNĐ EXP Đơn-Sơ 10
Túi Vàng 1
   
Nạp Tích Lũy 50K VNĐ EXP Đơn-Sơ 20
Túi Địa Chủ 2
   
Nạp Tích Lũy 100K VNĐ EXP Đơn-Trung 5
Túi Bổ Sung Thần Khí 2
   
Nạp Tích Lũy 200K VNĐ EXP Đơn-Trung 10
Túi Bổ Sung Thần Khí 3
   
Nạp Tích Lũy 400K VNĐ EXP Đơn-Trung 15
Túi Hồn Tướng (Lớn) 2
   
Nạp Tích Lũy 500K VNĐ EXP Đơn-Cao 5
Túi Hồn Tướng (Lớn) 3
   
Nạp Tích Lũy 800K VNĐ EXP Đơn-Cao 10
Rương Thiên Kiếp 2
   
Nạp Tích Lũy 1000K VNĐ Rương Kim Kê 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ 2
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 2
Nạp Tích Lũy 1500K VNĐ Rương Kim Kê 2
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 5
Quà Tiêu Phí Tích lũy tiêu phí 100 NB EXP Đơn-Trung 5
Vàng 10000
   
Tích lũy tiêu phí 500 NB EXP Đơn-Trung 10
Vàng 30000
   
Tích lũy tiêu phí 1000 NB Đá Đột Phá 100
Trang Bị Lệnh 5
   
Tích lũy tiêu phí 2000 NB Đá Đột Phá 200
Trang Bị Lệnh 10
   
Tích lũy tiêu phí 5000 NB Đá Thiên Mệnh 500
Thần Tướng Lệnh 10
   
Tích lũy tiêu phí 8000 NB Đá Thiên Mệnh 1000
Thần Tướng Lệnh 15
   
Tích lũy tiêu phí 10000 NB Túi Hồn Tướng (Lớn) 2
Thuốc Nổ 10
   
Tích lũy tiêu phí 20000 NB Bao Lúa 5
Đá Tinh Luyện-Cao 30
   
Tích lũy tiêu phí 50000 NB Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu) 1
Túi Long Tinh Lv4 1