Sự Kiện Hâm Nóng Mùa Hè

Sự Kiện Hâm Nóng Mùa Hè

     Long Nhi xin chào các Chủ Công!

Long Nhi xin gửi đến Chủ Công sự kiện tuần này nha!

Đoán xem có những sự kiện nào đây!

STT SỰ KIỆN YÊU CẦU VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Nạp ngày
(8.6 - 14.6)
1 KVND Nguyên Bảo                        2,000
Đá Thánh Võ                        4,000
Đá Thánh Dực                        4,000
20 KVND Nguyên Bảo                        2,000
Đá Thánh Dực                        4,000
Túi Quân Giới 6                           100
50 KVND Nguyên Bảo                        3,000
Đá Thánh Võ                        4,000
Đá Tinh Luyện-Siêu                             20
100 KVND Nguyên Bảo                        3,000
 Túi Long Tinh Lv4                              10
Túi Quân Giới 6                           200
200 KVND Nguyên Bảo                        4,000
Đá Thánh Võ                        4,000
Đá Đột Phá                        1,998
500 KVND Nguyên Bảo                        4,000
Đá Thánh Dực                        4,000
Đá Thiên Mệnh                        1,998
800 KVND Nguyên Bảo                        4,000
Đá Thánh Võ                        4,000
Đá Thánh Dực                        4,000
1000 KVND Nguyên Bảo                        8,000
Đá Thánh Võ                        8,000
Đá Thánh Dực                        8,000
2 Nạp tích lũy
(9.6 - 10.6)
1 KVND Túi Long Tinh Lv5                             10
100 KVND Túi Đá Lv7                             16
400 KVND Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực)                                2
1000 KVND Ảo Thế Nhẫn (7 days)                                1
Ảo Thế Dực (7 days)                                1
3 Đăng nhập
(8.6 - 14.6)
Đăng nhập ngày 1 Túi Đột Phá Tướng-Ngụy                             15
Đá Đột Phá                        3,000
Lúa                           300
Đăng nhập ngày 2 Túi Đá Lv6                             30
Túi Đột Phá Tướng-Thục                             15
Đá Tinh Luyện-Thấp                           600
Đăng nhập ngày 3 Túi Đá Lv7                             30
Túi Đột Phá Tướng-Ngô                             15
Đá Đột Phá                        2,250
Đăng nhập ngày 4 Hồn Tướng                        6,000
Đá Thiên Mệnh                        3,000
Túi Đột Phá Tướng-Hùng                             15
Đăng nhập ngày 5 Mảnh Thần Khí-Cực                           720
Túi Long Tinh Lv4                                9
Đá Đột Phá                        3,000
Đăng nhập ngày 6 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ                             30
Túi Long Tinh Lv4                                9
Đá Đột Phá                        4,500
Đăng nhập ngày 7 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu                             30
Túi Đá Lv7                                6
Đá Đột Phá                        6,000
4 Bất Ngờ
(11.6 - 12.6)
Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu) 1
5 x2
(9.6 - 13.6)
Thưởng Phó Bản (Vàng x2) 
Thưởng Phó Bản Đột Phá (Thái Thú x2)    
6 Vòng may mắn
(9.6 - 13.6)
Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 1
Mảnh Thần Khí-Cực 20
Đá Đột Phá 100
Túi Quân Giới 3 10
Lúa 5
Vàng 10000
7 Tiêu tích lũy
(13.6 - 14.6)
Tích lũy tiêu phí 1000 NB EXP Đơn-Cao                             30
Mảnh Thần Khí                           120
Đá Đột Phá                        1,000
Tích lũy tiêu phí 2000 NB Đá Thiên Mệnh                        1,000
Vàng                    200,000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao                                8
Tích lũy tiêu phí 3000 NB EXP Đơn-Cao                           100
Túi Đá Lv5                                8
Mảnh Thần Khí                           120
Tích lũy tiêu phí 4000 NB Túi Tướng Cam-Nạp                                2
Đá Đột Phá                        2,000
Đá Thiên Mệnh                        2,000
Tích lũy tiêu phí 5000 NB Túi Tướng Cam-Cung                                2
Túi Đá Lv6                                8
Đá Tinh Luyện-Cao                           200
Tích lũy tiêu phí 8000 NB Túi Tướng Cam-Hộ Vệ                                2
Đá Thiên Mệnh                        2,000
Đá Đột Phá                        2,000
Tích lũy tiêu phí 10000 NB Rương Đồ Chúc Phúc                                2
Đá Thánh Dực                        2,000
Đá Thánh Võ                        2,000
8 Quà Tuần
(8.6 - 14.6)
Đá Thiên Mệnh
Túi Tướng Cam
Túi Phú Hào
Đá Tinh Luyện-Cao
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu

Chúc Chủ Công có những giây phút thư giãn cùng Huấn Long nhé!