Sự Kiện Khảm Đá Tăng Cấp

Sự Kiện Khảm Đá Tăng Cấp

     Long Nhi xin chào các Chủ Công!

Khảm đá để tăng cấp bậc cho tướng là một yếu tố giúp Binh mạnh Tướng Khủng để hộ trợ Chủ Công trong những trận đấu! 

Long Nhi xin gửi đến Chủ Công sự kiện tuần này nha!

Đoán xem có những sự kiện nào đây!

STT TÊN SỰ KIỆN NGÀY  YÊU CẦU VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Nạp ngày 4.5 - 10.5 1 KVND Nguyên Bảo                                  500
Đá Thánh Võ                               1,000
Đá Thánh Dực                               1,000
20 KVND Nguyên Bảo                                  500
Đá Thánh Dực                               1,000
Túi Quân Giới 6                                    50
50 KVND Nguyên Bảo                               1,500
Đá Thánh Võ                               1,000
Đá Tinh Luyện-Siêu                                    10
100 KVND Nguyên Bảo                               1,500
 Túi Long Tinh Lv4                                        5
Túi Quân Giới 6                                  100
200 KVND Nguyên Bảo                               2,000
Đá Thánh Võ                               1,000
Đá Đột Phá                                  999
500 KVND Nguyên Bảo                               2,000
Đá Thánh Dực                               1,000
Đá Thiên Mệnh                                  999
800 KVND Nguyên Bảo                               2,000
Đá Thánh Võ                               1,000
Đá Thánh Dực                               1,000
1000 KVND Nguyên Bảo                               4,000
Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu)                                       1
2 Nạp tích lũy 5.5 - 6.5 1 KVND Túi Long Tinh Lv5                                       5
100 KVND Túi Đá Lv7                                       8
400 KVND Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu)                                       1
1000 KVND Không Linh Nhẫn (7 days)                                       1
Không Linh Dực (7 days)                                       1
3 Đăng nhập 4.5 - 10.5 Đăng nhập ngày 1 Túi Đột Phá Tướng-Ngụy                                       5
Đá Đột Phá                               1,000
Lúa                                  100
Đăng nhập ngày 2 Túi Đá Lv6                                    10
Túi Đột Phá Tướng-Thục                                       5
Đá Tinh Luyện-Thấp                                  200
Đăng nhập ngày 3 Túi Đá Lv7                                    10
Túi Đột Phá Tướng-Ngô                                       5
Đá Đột Phá                                  750
Đăng nhập ngày 4 Hồn Tướng                               2,000
Đá Thiên Mệnh                               1,000
Túi Đột Phá Tướng-Hùng                                       5
Đăng nhập ngày 5 Mảnh Thần Khí-Cực                                  240
Túi Long Tinh Lv4                                       3
Đá Đột Phá                               1,000
Đăng nhập ngày 6 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ                                    10
Túi Long Tinh Lv4                                       3
Đá Đột Phá                               1,500
Đăng nhập ngày 7 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu                                    10
Túi Đá Lv7                                       2
Đá Đột Phá                               2,000
4 Bất Ngờ 7.5 - 8.5 Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
5 x2 5.5 - 9.5 Thưởng Phó Bản Đột Phá (Thái Thú x2)
Thưởng Phó Bản (Vàng x2) 
6 Vòng may mắn 5.5 - 9.5 Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 1
Mảnh Thần Khí-Cực 20
Đá Đột Phá 100
Túi Quân Giới 3 10
Lúa 5
Vàng 10000
7 Tiêu tích lũy 9.5 - 10.5 Tích lũy tiêu phí 1000 NB EXP Đơn-Cao                                    15
Mảnh Thần Khí                                    60
Đá Đột Phá                                  500
Tích lũy tiêu phí 2000 NB Đá Thiên Mệnh                                  500
Vàng                           100,000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao                                       4
Tích lũy tiêu phí 3000 NB EXP Đơn-Cao                                    50
Túi Đá Lv5                                       4
Mảnh Thần Khí                                    60
Tích lũy tiêu phí 4000 NB Túi Tướng Cam-Nạp                                       1
Đá Đột Phá                               1,000
Đá Thiên Mệnh                               1,000
Tích lũy tiêu phí 5000 NB Túi Tướng Cam-Cung                                       1
Túi Đá Lv6                                       4
Đá Tinh Luyện-Cao                                  100
Tích lũy tiêu phí 8000 NB Túi Tướng Cam-Hộ Vệ                                       1
Đá Thiên Mệnh                               1,000
Đá Đột Phá                               1,000
Tích lũy tiêu phí 10000 NB Rương Đồ Chúc Phúc                                       1
Đá Thánh Dực                               1,000
Đá Thánh Võ                               1,000
8 Quà Tuần 4.5 - 10.5 Đá Thiên Mệnh
Túi Tướng Cam
Túi Phú Hào
Đá Tinh Luyện-Cao
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu

Chúc Chủ Công có những giây phút thư giãn cùng Huấn Long nhé!