Sự Kiện Quà Khủng Đại Lễ

Sự Kiện Quà Khủng Đại Lễ

     Long Nhi xin chào các Chủ Công!

Mừng lễ lớn Giải Phóng Miền Nam 30.4 cùng Quốc Tế Lao Động 1.5 Long Nhi xin gửi đến Chủ Công Even tuần này "Quà Khủng Đại Lễ".

Đoán xem có những sự kiện nào đây!

STT TÊN SỰ KIỆN THỜI GIAN YÊU CẦU VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Nạp ngày 27.4 - 3.5 1 KVND Nguyên Bảo                  500
Đá Thánh Võ                  500
Đá Thánh Dực                  500
20 KVND Nguyên Bảo                  500
Đá Thánh Dực               1,000
Túi Quân Giới 6                     50
50 KVND Nguyên Bảo               1,500
Đá Thánh Võ               1,000
Đá Tinh Luyện-Siêu                     10
100 KVND Nguyên Bảo               1,500
 Túi Long Tinh Lv4                        5
Túi Quân Giới 6                  100
200 KVND Nguyên Bảo               2,000
Đá Thánh Võ               1,000
Đá Đột Phá                  999
500 KVND Nguyên Bảo               2,000
Đá Thánh Dực               1,000
Đá Thiên Mệnh                  999
800 KVND Nguyên Bảo               2,000
Đá Thánh Võ               1,000
Đá Thánh Dực               1,000
1000 KVND Nguyên Bảo               4,000
Túi Đá Lv10 2
Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu)                       1
2 Nạp tích lũy 28.4 - 29.4 1 KVND Túi Long Tinh Lv5                       5
100 KVND Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu                       5
400 KVND Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu)                       1
1000 KVND Đế Vương Kiếm (7 days)                       1
Đế Vương Dực (7 days)                       1
3 Đăng nhập 27.4 - 3.5 Đăng nhập ngày 1 Túi Đá Lv6                     10
Đá Đột Phá               1,000
Lúa                  100
Đăng nhập ngày 2 Túi Đá Lv6                     10
EXP Đơn-Trung                     50
Đá Tinh Luyện-Thấp                  200
Đăng nhập ngày 3 Túi Đá Lv7                     10
Chiêu Mộ Lệnh-Cao                       5
Đá Đột Phá                  750
Đăng nhập ngày 4 Hồn Tướng               2,000
Đá Thiên Mệnh               1,000
Túi Long Tinh Lv3                       5
Đăng nhập ngày 5 Mảnh Thần Khí-Cực                  240
Túi Long Tinh Lv4                       3
Đá Đột Phá               1,000
Đăng nhập ngày 6 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ                     10
Túi Long Tinh Lv4                       3
Đá Đột Phá               1,500
Đăng nhập ngày 7 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu                     10
Túi Đá Lv7                       2
Đá Đột Phá               2,000
4 Bất Ngờ 30.4 - 1.5 Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
5 x2 28.4 - 2.5 Thưởng Phó Bản (Vàng x2) 
Thưởng Phó Bản Đột Phá (Thái Thú x2)
6 Vòng may mắn 28.4 - 2.5 Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 1
Mảnh Thần Khí-Cực 20
Đá Thiên Mệnh 50
Túi Quân Giới 3 10
Lúa 5
Vàng 10000
7 Tiêu tích lũy 2.5 - 3.5 Tích lũy tiêu phí 1000 NB EXP Đơn-Cao                     15
Mảnh Thần Khí                     60
Đá Đột Phá                  500
Tích lũy tiêu phí 2000 NB Đá Thiên Mệnh                  500
Vàng           100,000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao                       4
Tích lũy tiêu phí 3000 NB EXP Đơn-Cao                     50
Túi Đá Lv5                       4
Mảnh Thần Khí                     60
Tích lũy tiêu phí 4000 NB Túi Tướng Cam-Nạp                       1
Đá Đột Phá               1,000
Đá Thiên Mệnh               1,000
Tích lũy tiêu phí 5000 NB Túi Tướng Cam-Cung                       1
Túi Đá Lv6                       4
Đá Tinh Luyện-Cao                  100
Tích lũy tiêu phí 8000 NB Túi Tướng Cam-Hộ Vệ                       1
Đá Thiên Mệnh               1,000
Đá Đột Phá               1,000
Tích lũy tiêu phí 10000 NB Rương Đồ Cổ Thần Uy                     10
Đá Thánh Dực               1,000
Đá Thánh Võ               1,000
8 Quà Tuần 27.4 - 3.5 Đá Thiên Mệnh
Túi Tướng Cam
Túi Phú Hào
Đá Tinh Luyện-Cao
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu

Chúc Chủ Công có những giây phút thư giãn cùng Huấn Long nhé!