Sự Kiện Quà Khủng Mùa World Cup

Sự Kiện Quà Khủng Mùa World Cup

     Long Nhi xin chào các Chủ Công!

Long Nhi xin gửi đến Chủ Công sự kiện tuần này nha!

Đoán xem có những sự kiện nào đây!

STT SỰ KIỆN YÊU CẦU VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Nạp ngày
(15.6 -21.6)
1 KVND Nguyên Bảo             2,000
Đá Thánh Võ             4,000
Đá Thánh Dực             4,000
20 KVND Nguyên Bảo             2,000
Đá Thánh Dực             4,000
Túi Quân Giới 7                100
50 KVND Nguyên Bảo             3,000
Đá Thánh Võ             4,000
Đá Tinh Luyện-Siêu                   20
100 KVND Nguyên Bảo             3,000
 Túi Long Tinh Lv5                    10
Túi Quân Giới 7                200
200 KVND Nguyên Bảo             4,000
Đá Thánh Võ             4,000
Đá Đột Phá             1,998
500 KVND Nguyên Bảo             4,000
Đá Thánh Dực             4,000
Đá Thiên Mệnh             1,998
800 KVND Nguyên Bảo             4,000
Đá Thánh Võ             4,000
Đá Thánh Dực             4,000
1000 KVND Nguyên Bảo             8,000
Đá Thánh Võ             8,000
Đá Thánh Dực             8,000
2 Nạp tích lũy
(16.6 - 17.6)
1 KVND Túi Long Tinh Lv5                   10
100 KVND Túi Đá Lv8                   16
400 KVND Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực)                     2
1000 KVND Sí Diệm Đao (7 days)                     1
Sí Diệm Dực (7 days)                     1
3 Đăng nhập
(15.6 - 21.6)
Đăng nhập ngày 1 Túi Đột Phá Tướng-Ngụy                   15
Đá Đột Phá             3,000
Lúa                300
Đăng nhập ngày 2 Túi Đá Lv7                   30
Túi Đột Phá Tướng-Thục                   15
Đá Tinh Luyện-Thấp                600
Đăng nhập ngày 3 Túi Đá Lv8                   30
Túi Đột Phá Tướng-Ngô                   15
Đá Đột Phá             2,250
Đăng nhập ngày 4 Hồn Tướng             6,000
Đá Thiên Mệnh             3,000
Túi Đột Phá Tướng-Hùng                   15
Đăng nhập ngày 5 Mảnh Thần Khí-Cực                720
Túi Long Tinh Lv5                     9
Đá Đột Phá             3,000
Đăng nhập ngày 6 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ                   30
Túi Long Tinh Lv5                     9
Đá Đột Phá             4,500
Đăng nhập ngày 7 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu                   30
Túi Đá Lv8                     6
Đá Đột Phá             6,000
4 Bất Ngờ
(18.6 - 19.6)
Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu)                     1
5 x2
(16.6 - 20.6)


Thưởng Phó Bản (Vàng x2) 
Thưởng Phó Bản Đột Phá (Thái Thú x2)
6 Vòng may mắn
(16.6 - 20.6)
Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 1
Mảnh Thần Khí-Cực 20
Đá Đột Phá 100
Túi Quân Giới 3 10
Lúa 5
Vàng 10000
7 Tiêu tích lũy
(20.6 - 21.6)
Tích lũy tiêu phí 1000 NB EXP Đơn-Cao                   30
Mảnh Thần Khí                120
Đá Đột Phá             1,000
Tích lũy tiêu phí 2000 NB Đá Thiên Mệnh             1,000
Vàng         200,000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao                     8
Tích lũy tiêu phí 3000 NB EXP Đơn-Cao                100
Túi Đá Lv5                     8
Mảnh Thần Khí                120
Tích lũy tiêu phí 4000 NB Túi Tướng Cam-Nạp                     2
Đá Đột Phá             2,000
Đá Thiên Mệnh             2,000
Tích lũy tiêu phí 5000 NB Túi Tướng Cam-Cung                     2
Túi Đá Lv6                     8
Đá Tinh Luyện-Cao                200
Tích lũy tiêu phí 8000 NB Túi Tướng Cam-Hộ Vệ                     2
Đá Thiên Mệnh             2,000
Đá Đột Phá             2,000
Tích lũy tiêu phí 10000 NB Rương Đồ Chúc Phúc                     2
Đá Thánh Dực             2,000
Đá Thánh Võ             2,000
8 Quà Tuần
(15.6 - 21.6)
Đá Thiên Mệnh
Túi Tướng Cam
Túi Phú Hào
Đá Tinh Luyện-Cao
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu

Chúc Chủ Công có những giây phút thư giãn cùng Huấn Long nhé!