Sự Kiện Thánh Dực Hoàn Mỹ

Sự Kiện Thánh Dực Hoàn Mỹ

     Long Nhi xin chào các Chủ Công!

Long Nhi xin gửi đến Chủ Công sự kiện tuần này nha!

Đoán xem có những sự kiện nào đây!

STT SỰ KIỆN NGÀY DIỄN RA YÊU CẦU VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Nạp ngày 18.5 - 24.5 1 KVND Nguyên Bảo                          500
Đá Thánh Võ                       1,500
Đá Thánh Dực                       1,500
20 KVND Nguyên Bảo                          500
Đá Thánh Dực                       1,500
Túi Quân Giới 6                             50
50 KVND Nguyên Bảo                       1,500
Đá Thánh Võ                       1,500
Đá Tinh Luyện-Siêu                             10
100 KVND Nguyên Bảo                       1,500
 Túi Long Tinh Lv4                                5
Túi Quân Giới 6                          100
200 KVND Nguyên Bảo                       2,000
Đá Thánh Võ                       1,500
Đá Đột Phá                          999
500 KVND Nguyên Bảo                       2,000
Đá Thánh Dực                       1,500
Đá Thiên Mệnh                          999
800 KVND Nguyên Bảo                       2,000
Đá Thánh Võ                       2,000
Đá Thánh Dực                       2,000
1000 KVND Nguyên Bảo                       4,000
Đá Thánh Võ                       4,000
Đá Thánh Dực                       4,000
2 Nạp tích lũy 19.5 - 20.5 1 KVND Túi Long Tinh Lv5                               5
100 KVND Túi Đá Lv7                               8
400 KVND Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực)                               1
1000 KVND Không Linh Nhẫn (7 days)                               1
Không Linh Dực (7 days)                               1
3 Đăng nhập 18.5 - 24.5 Đăng nhập ngày 1 Túi Đột Phá Tướng-Ngụy                             10
Đá Đột Phá                       2,000
Lúa                          200
Đăng nhập ngày 2 Túi Đá Lv6                             20
Túi Đột Phá Tướng-Thục                             10
Đá Tinh Luyện-Thấp                          400
Đăng nhập ngày 3 Túi Đá Lv7                             20
Túi Đột Phá Tướng-Ngô                             10
Đá Đột Phá                       1,500
Đăng nhập ngày 4 Hồn Tướng                       4,000
Đá Thiên Mệnh                       2,000
Túi Đột Phá Tướng-Hùng                             10
Đăng nhập ngày 5 Mảnh Thần Khí-Cực                          480
Túi Long Tinh Lv4                               6
Đá Đột Phá                       2,000
Đăng nhập ngày 6 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ                             20
Túi Long Tinh Lv4                               6
Đá Đột Phá                       3,000
Đăng nhập ngày 7 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu                             20
Túi Đá Lv7                               4
Đá Đột Phá                       4,000
4 Bất Ngờ 21.5 -22.5 Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu) 1
5 x2 19.5 -23.5 Thưởng Phó Bản (Vàng x2) 
Thưởng Phó Bản Đột Phá (Thái Thú x2)
6 Vòng may mắn 19.5 - 23.5 Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 1
Mảnh Thần Khí-Cực 20
Đá Đột Phá 100
Túi Quân Giới 3 10
Lúa 5
Vàng 10000
7 Tiêu tích lũy 23.5 - 24.5 Tích lũy tiêu phí 1000 NB EXP Đơn-Cao                             30
Mảnh Thần Khí                          120
Đá Đột Phá                       1,000
Tích lũy tiêu phí 2000 NB Đá Thiên Mệnh                       1,000
Vàng                   200,000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao                               8
Tích lũy tiêu phí 3000 NB EXP Đơn-Cao                          100
Túi Đá Lv5                               8
Mảnh Thần Khí                          120
Tích lũy tiêu phí 4000 NB Túi Tướng Cam-Nạp                               2
Đá Đột Phá                       2,000
Đá Thiên Mệnh                       2,000
Tích lũy tiêu phí 5000 NB Túi Tướng Cam-Cung                               2
Túi Đá Lv6                               8
Đá Tinh Luyện-Cao                          200
Tích lũy tiêu phí 8000 NB Túi Tướng Cam-Hộ Vệ                               2
Đá Thiên Mệnh                       2,000
Đá Đột Phá                       2,000
Tích lũy tiêu phí 10000 NB Rương Đồ Chúc Phúc                               2
Đá Thánh Dực                       2,000
Đá Thánh Võ                       2,000
8 Quà Tuần 18.5 - 24.5 Đá Thiên Mệnh
Túi Tướng Cam
Túi Phú Hào
Đá Tinh Luyện-Cao
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu


Chúc Chủ Công có những giây phút thư giãn cùng Huấn Long nhé!