Sự Kiện Thánh Võ Thức Tỉnh

Sự Kiện Thánh Võ Thức Tỉnh

     Long Nhi xin chào các Chủ Công!

Hãy để sức mạnh tiềm ẩn được thức tỉnh trong mỗi tướng của Chủ Công bằng những phụ trợ đến Chủ Công.

Long Nhi xin gửi đến Chủ Công sự kiện tuần này nha!

Đoán xem có những sự kiện nào đây!

STT SỰ KIỆN NGÀY YÊU CẦU TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
1 Nạp ngày 11.5 - 17.5 1 KVND Nguyên Bảo                            500
Đá Thánh Võ                         1,500
Đá Thánh Dực                         1,500
20 KVND Nguyên Bảo                            500
Đá Thánh Dực                         1,500
Túi Quân Giới 6                               50
50 KVND Nguyên Bảo                         1,500
Đá Thánh Võ                         1,500
Đá Tinh Luyện-Siêu                               10
100 KVND Nguyên Bảo                         1,500
 Túi Long Tinh Lv4                                  5
Túi Quân Giới 6                            100
200 KVND Nguyên Bảo                         2,000
Đá Thánh Võ                         1,500
Đá Đột Phá                            999
500 KVND Nguyên Bảo                         2,000
Đá Thánh Dực                         1,500
Đá Thiên Mệnh                            999
800 KVND Nguyên Bảo                         2,000
Đá Thánh Võ                         2,000
Đá Thánh Dực                         2,000
1000 KVND Nguyên Bảo                         4,000
Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu)                                 1
2 Nạp tích lũy 12.5 - 13.5 1 KVND Túi Long Tinh Lv5                                 5
100 KVND Túi Đá Lv7                                 8
400 KVND Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực)                                 1
1000 KVND Ảo Thế Nhẫn (7 days)                                 1
Ảo Thế Dực (7 days)                                 1
3 Đăng nhập 11.5 - 17.5 Đăng nhập ngày 1 Túi Đột Phá Tướng-Ngụy                                 5
Đá Đột Phá                         1,000
Lúa                            100
Đăng nhập ngày 2 Túi Đá Lv6                               10
Túi Đột Phá Tướng-Thục                                 5
Đá Tinh Luyện-Thấp                            200
Đăng nhập ngày 3 Túi Đá Lv7                               10
Túi Đột Phá Tướng-Ngô                                 5
Đá Đột Phá                            750
Đăng nhập ngày 4 Hồn Tướng                         2,000
Đá Thiên Mệnh                         1,000
Túi Đột Phá Tướng-Hùng                                 5
Đăng nhập ngày 5 Mảnh Thần Khí-Cực                            240
Túi Long Tinh Lv4                                 3
Đá Đột Phá                         1,000
Đăng nhập ngày 6 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ                               10
Túi Long Tinh Lv4                                 3
Đá Đột Phá                         1,500
Đăng nhập ngày 7 Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu                               10
Túi Đá Lv7                                 2
Đá Đột Phá                         2,000
4 Bất Ngờ 14.5 - 15.5 Túi Tướng Đỏ-Võ (Siêu) 1
5 x2 12.5 - 16.5 Thưởng Phó Bản (Vàng x2) 
Thưởng Phó Bản Đột Phá (Thái Thú x2)
6 Vòng may mắn 12.5 - 16.5 Túi Tướng Đỏ-Mưu (Cực) 1
Mảnh Tướng Đỏ (50)-Võ 1
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu 1
Mảnh Thần Khí-Cực 20
Đá Đột Phá 100
Túi Quân Giới 3 10
Lúa 5
Vàng 10000
7 Tiêu tích lũy 16.5 - 17.5 Tích lũy tiêu phí 1000 NB EXP Đơn-Cao                               15
Mảnh Thần Khí                               60
Đá Đột Phá                            500
Tích lũy tiêu phí 2000 NB Đá Thiên Mệnh                            500
Vàng                     100,000
Chiêu Mộ Lệnh-Cao                                 4
Tích lũy tiêu phí 3000 NB EXP Đơn-Cao                               50
Túi Đá Lv5                                 4
Mảnh Thần Khí                               60
Tích lũy tiêu phí 4000 NB Túi Tướng Cam-Nạp                                 1
Đá Đột Phá                         1,000
Đá Thiên Mệnh                         1,000
Tích lũy tiêu phí 5000 NB Túi Tướng Cam-Cung                                 1
Túi Đá Lv6                                 4
Đá Tinh Luyện-Cao                            100
Tích lũy tiêu phí 8000 NB Túi Tướng Cam-Hộ Vệ                                 1
Đá Thiên Mệnh                         1,000
Đá Đột Phá                         1,000
Tích lũy tiêu phí 10000 NB Rương Đồ Chúc Phúc                                 1
Đá Thánh Dực                         1,000
Đá Thánh Võ                         1,000
8 Quà Tuần 11.5 - 17.5 Đá Thiên Mệnh
Túi Tướng Cam
Túi Phú Hào
Đá Tinh Luyện-Cao
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Võ
Mảnh Tướng Đỏ (10)-Mưu


Chúc Chủ Công có những giây phút thư giãn cùng Huấn Long nhé!